Skip to main content

Betingelser

Caddie Golfrejser A/S formidler rejser på følgende betingelser:

1. Generelt:
Caddie Golfrejser er som formidler af de på www.caddiegolfrejser.dk nævnte rejser kun ansvarlig for fejl og mangler, der direkte kan henføres til bureauet. Caddie Golfrejser påtager sig intet ansvar for ændring af forhold, der ikke vedrører selve rejsen. Alle ændringer af aftaler mellem kunden og Caddie Golfrejser skal være skriftlige for at opnå gyldighed.

2. Rejsegarantifond og Rejseankenævn:
Caddie Golfrejser er tilsluttet Rejsegarantifonden og Rejseankenævnet med nr. 2201. Der gøres opmærksom på, at dækning i Rejsegarantifonden kun gælder pakkerejser*. 
*En pakkerejse er et rejsearrangement, der består af mindst to af følgende elementer:
– Transport
– Indkvartering
– Anden turistmæssig ydelse, der ikke er knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af rejsen

3. Rejsens pris:
Prisen for rejsen inkluderer de ydelser der er nævnt i rejsebeviset og voucheren. Ekstraomkostninger som er nævnt i kataloget eller på www.caddiegolfrejser.dk, betales enten til Caddie Golfrejser eller direkte til udlejer på de betingelser, der er anført. Særaftaler skal fremgå skriftligt af lejebeviset. 
Turist afgifter/skatter og evt. parkeringsafgifter er ikke inklusiv i rejsens pris.

4. Tilbud/rabatter:
Tilbud og rabatter er kun gældende for den periode, de fremsættes i og kan ikke tilbageføres til allerede bestilte rejser. Rabatordninger med andre virksomheder skal oplyses af kunden ved bestilling og senest inden 1. betaling. Hvis vi ikke har modtaget navne ved tilbudsgivning if. pas, kan vi ikke garantere at der kan opstå prisstigninger indenfor tilbuddets gyldigheds periode.

5. Gavekort / tilgodebevis:
Gavekort og tilgodebevis udstedes af Caddie Golfrejser A/S og kan benyttes til køb af rejser i Caddie Golfrejser gælder max. 3 år fra udstedelsesdatoen. De kan ikke ombyttes til kontanter og bliver ikke erstattet ved bortkomst. Gavekort hvor anden aktør er inkluderet vil have forskellige varighed, som vil være angivet på det pågældende gavekort. Er det ikke angivet, vil det være gyldigt i max. 1 år.

6. Kundens reservation er bindende:
1. betaling udgør 30 % af rejsens pris dog min. 3.000,- kr. med mindre andet er nævnt. Første beløb skal være DBF Travel / Caddie Golfrejsers konto i Nordea Danmark i hænde senest på indbetalingskortets anførte dato. Restbeløbet skal betales til Caddie Golfrejser senest 7 uger før afrejse. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, risikeres det at rejsen annulleres automatisk, og 1. betaling tilbagebetales ikke. Evt. reklamationer over det fremsendte rejsebevis skal foretages senest 7 dage efter, at rejsen er bestilt. 

7. Ændringer og afbestilling inden afrejse: 
A. På rejsebureauets foranledning
Caddie Golfrejser A/S kan ændre eller aflyse rejsen under følgende vilkår og betingelser:
Væsentlige ændringer eller aflysninger skal straks meddeles kunden så snart det er blevet Caddie Golfrejser A/S bekendt. Hvis en væsentlig ændring medfører en forringelse af rejsen har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen modsvarende rejsens værdiforringelse. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som falder under bagatelgrænsen.
Caddie Golfrejser A/S forbeholder sig ret til, som følge af kontraktbrud fra flyselskabets eller indkvarteringsstedets side, ekspeditionsfejl eller lignende enten at tilbagebetale den erlagte pris for rejsen eller erstatte rejsen med en anden tilsvarende rejse af samme standard.
Samtidig med at Caddie Golfrejser informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. Såfremt kunden vælger at deltage i en rejse til en højere pris betales prisdifferencen af kunden selv. Vælger kunden en rejse af en lavere pris tilbage betaler Caddie Golfrejser prisdifferencen til kunden.
Kunden kan kun vælge en anden rejse end det tilbudte alternativ, såfremt Caddie Golfrejser A/S uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette.

A.1:. AFLYSNING PÅ GRUND AF MANGLENDE TILSLUTNING
Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale, eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvor mange deltagere, der minimum skal være eller en mindste belægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.
Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Rejsearrangøren underretter kunden om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end

  • 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage,
  • 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage, eller
  • 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.

    A.2: Udskiftning af på Golfskoler med PGA Pro eller grupperrejser med en bestemt matchturleder
    ** Vi tager forbehold for at proerne / matchturlederne kan blive udskiftet, såfremt at den enkelte pro / matchturleder er forhindret i at deltage på golfskolen / grupperejsen af personlige årsager. Dette vil ikke give mulighed for at man kan annullerer sin rejse til golfskolen / matchturen / grupperejsen**.


B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning
Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsebureauet hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsebureauet at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter som ændringerne medfører. Pakkerejsen kan ikke ændres senere end 7 dage før afrejse. Rejsebureauet er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. Der vil altid være et gebyr forbundet med DKK 300,- pr. person/ændring.
OBS: alle ændringer og afbestillinger SKAL ske skriftligt.

1) Afbestilling
Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår:

Ved afbestilling fra bestillingstidspunktet indtil 45 dage før afrejse er depositum tabt.
Ved afbestilling fra 44 dage til 35 dage før afrejsen er 50% af rejsens pris tabt. Såfremt depositummet overstiger 50% af rejsens pris, er det kun det resterende af det indbetalte, som kan tilbagebetales.
Ved afbestilling fra 34 dage og indtil afrejsedagen er 100% af rejsens pris tabt.

Ændringer, der ønskes foretaget efter ankomst til destinationen, kan kun ske ved henvendelse til vores leverandør på destinationen eller personalet på hotellet og i proshoppen. Betaling vedr. ændringer skal ligeledes foretages på stedet. Priserne vil i disse tilfælde være de aktuelle på det pågældende feriested.

Rejsen kan afbestilles såfremt der inden for et tidsrum af 2 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, som indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed. 
Afbestilling som følge af ovenstående begivenheder kan ske såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode.
Retten til at afbestille kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Rejse med pro: Købes en rejse med en specifik pro, så er kunden ikke berettiget til at få fuld refundering, såfremt den specifikke pro ikke vil have mulighed for at deltage på rejsen og at der findes en anden pro træner til at gennemføre rejsens indhold.

8. Politik for kortgebyr
Ved betaling med kreditkort kan der forekomme kortgebyr. 

9. Afbestillings- og rejseforsikring
Vi anbefaler at alle rejsende med Caddie Golfrejser får tegnet deres egen personlige rejseforsikring. Visse lande kræver at man har rejseforsikringer, som dækker ved COVID-19. Der påhviler den rejsende et ansvar at sørge for at undersøge disse forhold inden bestilling af rejsen og at man kan dokumentere at man har sådan en dækning ved indrejse til diverse lande. Caddie Golfrejser fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt en rejsende bliver nægtet adgang til et land, hvis sådanne forhold ikke er bragt i orden.

Det er ikke muligt at tegne afbestillings- og/eller rejseforsikring gennem Caddie Golfrejser. Det anbefales dog at tegne afbestillings- og/eller rejseforsikring – og det kan gøres hos blandt andre:

Udbyder: www.gouda.dk
Vilkår og materiale: https://www.gouda.dk/privat/rejseforsikring/afbestillingsforsikring - www.gouda.dk/privat/rejseforsikring/enkeltrejseforsikring

Vær opmærksom på, at Caddie Golfrejser ikke påtager sig noget ansvar for hændelser og skadesanmeldelser mellem dig som kunde og ovenstående forsikringsselskaber.

10. Prisændringer
Rejsebureauet kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakke-rejsen, såfremt der sker ændringer i:
- Transportomkostninger, herunder brændstofpriser
- Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter
- Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris

Ændring Beregning Ny pris

3000 DKK

Heraf brændstoftillæg:

200 DKK

Stigning i brændstoftillæg:

50 DKK
200 DKK + 50 DKK 3050 DKK

3000 DKK

Heraf skatter og afgifter:

500 DKK

Stigning i skatter og afgifter:

100 DKK

500 DKK + 100 DKK 3100 DKK

3000 DKK

Afregnet til valutakurs

3.00 (3DKK = 1)

Kursændring:

3.0 til 3.1
(3000 DKK / 3.00)*3.1 3100 DKK


Rejsebureauet meddeler kunden om prisforhøjelser og prisnedsættelser snarest muligt, efter dette er blevet besluttet. Prisen kan max. forhøjes med 10 % af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 10 % af pakkerejsens pris, vil kunden være berettiget til vederlagsfrit at hæve købet.  

11. Kundens ansvar:
Kunden er forpligtet til at kontrollere det fremsendte rejsebevis/voucher, og det er således kundens ansvar at alle oplysninger m.v. er korrekte. Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas - ved rejser udenfor EU skal passet som regel være gyldigt i 6 måneder efter rejsens planlagte afvikling. Det er kundens ansvar at have et gyldigt visum og forestår selv omkostninger med dette samt de nødvendige vaccinationer. Det påhviler endvidere kunden at sikre, at for- og efternavne er oplyst korrekt og stemmer overens med passet og den enkeltes CPR registrering. Såfremt der er forskel på det i billetten anførte navn og passet, kan det føre til afvisning ved check til flyet. Ved navneændringer i allerede udstede dokumenter må det påregnes at der opkræves et gebyr. Ved alle flyrejser checkes ID i forhold til navn på flybilletter, det anbefales derfor altid at medbringe pas.

Rejsebureauets oplysninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre rejsebureauet opmærksom herpå, således at kunden kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

12. Caddie Golfrejsers ansvar:
Caddie Golfrejsers erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) eller skade af ikke økonomisk art kan Caddie Golfrejser ikke drages til ansvar. Caddie Golfrejser er ikke ansvarlig for glemte eller bortkomne vouchers, flybilletter eller manglende genbekræftelse af flybillet på hjemrejsen. Caddie Golfrejser forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra en leverandørs side, ekspeditionsfejl eller lignende enten at tilbagebetale det erlagte beløb eller erstatte det ønskede med noget tilsvarende. Skulle sidstnævnte være billigere end det oprindelige, vil prisdifferencen blive tilbagebetalt. 
Caddie Golfrejser tager forbehold for tastefejl på hjemmesiden og fejlinformation fra samarbejdspartner.

13. Luftfartselskabets ansvar:
Ved passagerbefordring udført af dansk lufttrafikselskab er ansvaret for personskade begrænset til den i luftfartsloven til enhver tid foreskrevne ansvarsgrænse. Denne udgør for tiden cirka kr. 900.000 pr passager og cirka kr. 150 pr kg indskrevet rejsegods. Kunden må straks reklamere overfor luftfartsselskabets repræsentant, hvis rejsegods bortkommer eller beskadiges under flytransporten. Reklamationer skal afgives skriftligt og inden 7 dage fra modtagelse af beskadiget rejsegods - ved bortkomst eller forsinkelse dog inden 21 dage.

14. Force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe og lignende):
Kunden frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt han pga. personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe, epidemier/pandemier og lignende) bliver forhindret i at udøve, den af ham ifølge rejsebeviset tilkommende brugsret.
Caddie Golfrejser kan, som formidler med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen, såfremt lejeobjektet ikke bliver stillet til disposition som følge af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe, epidemier/pandemier og lignende).

15. Mangler og reklamationer:
Mangler og reklamationer håndteres af Caddie Golfrejser A/S.

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejsebureauet inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen (Rimelig tid er senest 24 timer efter). Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt.
Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsebureauet - skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 4 uger efter rejsens afslutning. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod bureauet gældende.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger forsendelse m.v. ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. 
Det gælder i øvrigt, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses overfor rejsebureauet. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Rejse-Ankenævnet, hvis afgørelse rejsebureauet er forpligtet til at følge. Alternativt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

16. Udvidet ansvarsforsikring:
Udlejer har tegnet en udvidet ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring A/S. Forsikringen dækker for skade på person eller ting, herunder tab af forsørger, og erstatnings- og godtgørelseskrav jf. lov om pakkerejser § 23. Med hensyn til indkvartering, der sælges alene, anvendes lov om pakkerejser analogt.

17. Udveksling af kontaktoplysninger med Caddie Golfrejsers samarbejdspartnere - persondata
For at kunne administrere din bestilling og give dig den bedste service, videregiver Caddie Golfrejser relevante personoplysninger som mobilnummer, mailadresse, fødselsdatoer eller anden relevant information, til samarbejdspartnere, hvor dette har relevans. Der er tale om samarbejdspartnere, hvor Caddie Golfrejser har en databehandleraftale. Du vil udelukkende blive kontaktet af Caddie Golfrejsers samarbejdspartnere angående dit ophold. I forbindelse med, at vi videregiver jeres relevante kontaktoplysning, vil I kunne modtage direkte information fra Caddie Golfrejsers samarbejdspartner om for eksempel ankomstinformation, tid og sted og evt. koder til døre og nøgleboks. Anden relevant information kan være ved eventuelle aflysninger og forsinkelser af transport, som flyruter, færgeoverfarter eller hjælp til ansøgning af kompensation ved flyselskaber eller andre transport leverandører.

I tilfælde af et eventuelt mellemværende mellem Caddie Golfrejsers samarbejdspartner og rejsebestiller eller en af rejsedeltagerne, vil Caddie Golfrejser være berettiget til at videregive dennes relevante kontaktoplysninger.

Kontaktoplysninger, der er videregivet til samarbejdspartnere, vil ikke blive brugt til markedsføring, og vil blive slettet efter afholdelse af den aktuelle rejse.


18. Kontraktindgåelse:
Caddie Golfrejser A/S  formidlede rejser og lejekontrakten indgås således direkte mellem lejer og udlejer på ovenstående betingelser. Caddie Golfrejser er medlem af den danske rejsegarantifond.

Der tages forbehold for trykfejl. 
Rejsebestemmelser juni 2021