Skip to main content

Betingelser

Caddie Golfrejser A/S formidler rejser på vegne af DBF Travel AG på følgende betingelser:

1. Generelt:
Caddie Golfrejser er som formidler af de på www.caddiegolfrejser.dk nævnte rejser kun ansvarlig for fejl og mangler, der direkte kan henføres til bureauet. Caddie Golfrejser påtager sig intet ansvar for ændring af forhold, der ikke vedrører selve rejsen. Alle ændringer af aftaler mellem kunden og Caddie Golfrejser skal være skriftlige for at opnå gyldighed.

2. Rejsegarantifond og Rejseankenævn:
Caddie Golfrejser er tilsluttet Rejsegarantifonden og Rejseankenævnet med nr. 2201. Der gøres opmærksom på, at dækning i Rejsegarantifonden kun gælder pakkerejser*. 
*En pakkerejse er et rejsearrangement, der består af mindst to af følgende elementer:
– Transport
– Indkvartering
– Anden turistmæssig ydelse, der ikke er knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af rejsen

3. Rejsens pris:
Prisen for rejsen inkluderer de ydelser der er nævnt i rejsebeviset og voucheren. Ekstraomkostninger som er nævnt i kataloget eller på www.caddiegolfrejser.dk, betales enten til Caddie Golfrejser eller direkte til udlejer på de betingelser, der er anført. Særaftaler skal fremgå skriftligt af lejebeviset. 

Sygdomsafbestillingsforsikringen, som kan til vælges, udgør beløbsmæssigt 2 % af rejsens pris.
Ved bestilling af 2 eller flere rejser skal ekspeditionsgebyr/sygdomsafbestillingsforsikring betales pr. rejse.
Turist afgifter/skatter og evt. parkeringsafgifter er ikke inklusiv i rejsens pris.

4. Tilbud/rabatter:
Tilbud og rabatter er kun gældende for den periode, de fremsættes i og kan ikke tilbageføres til allerede bestilte rejser. Rabatordninger med andre virksomheder skal oplyses af kunden ved bestilling og senest inden 1. betaling. Hvis vi ikke har modtaget navne ved tilbudsgivning if. pas, kan vi ikke garantere at der kan opstå prisstigninger indenfor tilbuddets gyldigheds periode.

5. Gavekort / tilgodebevis:
Gavekort og tilgodebevis udstedes DBF Travel AG eller Caddie Golfrejser A/S og kan benyttes til køb af rejser i Caddie Golfrejser gælder max. 3 år fra udstedelsesdatoen. De kan ikke ombyttes til kontanter og bliver ikke erstattet ved bortkomst.

6. Kundens reservation er bindende:
1. betaling udgør 30 % af rejsens pris dog min. 3.000,- kr. med mindre andet er nævnt. Første beløb skal være DBF Travel / Caddie Golfrejsers konto i Nordea Danmark i hænde senest på indbetalingskortets anførte dato. Restbeløbet skal betales til Caddie Golfrejser senest 7 uger før afrejse. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, risikeres det at rejsen annulleres automatisk, og 1. betaling tilbagebetales ikke. Evt. reklamationer over det fremsendte rejsebevis skal foretages senest 7 dage efter, at rejsen er bestilt. 

7. Ændringer og afbestilling inden afrejse: 
A. På rejsebureauets foranledning
Caddie Golfrejser A/S kan ændre eller aflyse rejsen under følgende vilkår og betingelser:
Væsentlige ændringer eller aflysninger skal straks meddeles kunden så snart det er blevet Caddie Golfrejser A/S bekendt. Hvis en væsentlig ændring medfører en forringelse af rejsen har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen modsvarende rejsens værdiforringelse. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som falder under bagatelgrænsen.
Caddie Golfrejser A/S forbeholder sig ret til, som følge af kontraktbrud fra flyselskabets eller indkvarteringsstedets side, ekspeditionsfejl eller lignende enten at tilbagebetale den erlagte pris for rejsen eller erstatte rejsen med en anden tilsvarende rejse af samme standard.
Samtidig med at Caddie Golfrejser informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. Såfremt kunden vælger at deltage i en rejse til en højere pris betales prisdifferencen af kunden selv. Vælger kunden en rejse af en lavere pris tilbage betaler Caddie Golfrejser prisdifferencen til kunden.
Kunden kan kun vælge en anden rejse end det tilbudte alternativ, såfremt Caddie Golfrejser A/S uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning
OBS: alle ændringer og afbestillinger SKAL ske skriftligt.

1) Afbestilling
Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår:

Ved afbestilling indtil 45 dage før afrejse er depositum tabt.
Ved afbestilling fra 44 dage til 30 dage før afrejsen er 50% af rejsens pris tabt.
Ved afbestilling fra 29 dage og indtil afrejsedagen er 100% af rejsens pris tabt.

Ændringer, der ønskes foretaget efter ankomst til destinationen, kan kun ske ved henvendelse til vores leverandør på destinationen eller personalet på hotellet og i proshoppen. Betaling vedr. ændringer skal ligeledes foretages på stedet. Priserne vil i disse tilfælde være de aktuelle på det pågældende feriested.

Rejsen kan afbestilles såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, som indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed. 
Afbestilling som følge af ovenstående begivenheder kan ske såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode.
Retten til at afbestille kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

8. Politik for kortgebyr
Ved betaling med kreditkort kan der forekomme kortgebyr. 

9. Sygdomsafbestillingsforsikringen er igennem Gouda Rejseforsikring
Sygdomsafbestillingsforsikringen kan tilvælges særskilt, mod at betale et gebyr på 6 % af rejsens pris. Forsikringen giver ret til at afbestille rejsen indtil 24 timer før den på rejsebeviset anførte ankomstdato. Det indbetalte beløb tilbagebetales med en selvrisiko på 10 % af rejsens pris, dog tilbagebetales afbestillingsforsikring / ekspeditionsgebyr ikke, såfremt det ved lægeattest dokumenteres, at en af rejsedeltagerne, disses børn, ægtefæller, børnebørn, forældre, bedsteforældre, eller søskende dør, rammes af alvorlige ulykkestilfælde eller af akut alvorlig sygdom. Personer der er fyldt 75 år og personer der lider af kroniske sygdomme er ikke dækket af forsikringen. Svangerskab og følger deraf betragtes ikke som sygdom. Epidemisk opståede sygdomme er ikke omfattet af forsikringen. Caddie Golfrejser skal informeres så snart sygdommen, der afstedkommer afbestillingen, indtræder. Blanket til udfyldelse af lægen rekvireres hos Caddie Golfrejser og skal være Caddie Golfrejser i hænde senest 7 dage efter henvendelsen. Omkostninger til dokumentation betales af kunden. Caddie Golfrejser forbeholder sig ret til at kræve yderligere undersøgelser ved egen læge. Ved hjemrejse pga. sygdom under ferien dækker afbestillingsforsikringen ikke. Det er derfor en god ide at undersøge om jeres private rejseforsikring dækker, ellers er det muligt at tegne en forsikring der dækker under opholdet hos Gouda rejseforsikring. Vær også opmærksom på de nye regler pr. 1.1.2008 vedrørende det gule sygesikringsbevis.

10. Sygdomsafbestillingsforsikringen for grupper over 9 personer er igennem Gouda Rejseforsikring
Sygdomsafbestillingsforsikringen kan tilvælges særskilt pr. person, mod at betale et gebyr på 8 % af rejsens pris. Forsikringen giver ret til at afbestille rejsen indtil 24 timer før den på rejsebeviset anførte ankomstdato. Det indbetalte beløb tilbagebetales med en selvrisiko på 10 % af rejsens pris pr. person ved dokumenteret sygdom, såfremt det ved lægeattest dokumenteres, at en af rejsedeltagerne, disses børn, ægtefæller, børnebørn, forældre, bedsteforældre, eller søskende dør, rammes af alvorlige ulykkestilfælde eller af akut alvorlig sygdom. Afbestillingsforsikring / ekspeditionsgebyr tilbagebetales ikke. Personer der er fyldt 75 år og personer der lider af kroniske sygdomme er ikke dækket af forsikringen. Svangerskab og følger deraf betragtes ikke som sygdom. Epidemisk opståede sygdomme er ikke omfattet af forsikringen. Caddie Golfrejser skal informeres så snart sygdommen, der afstedkommer afbestillingen, indtræder. Blanket til udfyldelse af lægen rekvireres hos Caddie Golfrejser og skal være Caddie Golfrejser i hænde senest 7 dage efter henvendelsen. Omkostninger til dokumentation betales af kunden. Caddie Golfrejser forbeholder sig ret til at kræve yderligere undersøgelser ved egen læge. Ved hjemrejse pga. sygdom under ferien dækker afbestillingsforsikringen ikke. Det er derfor en god ide at undersøge om jeres private rejseforsikring dækker, ellers er det muligt at tegne en forsikring der dækker under opholdet hos Gouda rejseforsikring. Vær også opmærksom på de nye regler pr. 1.1.2008 vedrørende det gule sygesikringsbevis.

11. Kundens ansvar:
Kunden er forpligtet til at kontrollere det fremsendte rejsebevis/voucher, og det er således kundens ansvar at alle oplysninger m.v. er korrekte. Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas - ved rejser udenfor EU skal passet som regel være gyldigt i 6 måneder efter rejsens planlagte afvikling. Det er kundens ansvar at have et gyldigt visum og forestår selv omkostninger med dette samt de nødvendige vaccinationer. Det påhviler endvidere kunden at sikre, at for- og efternavne er oplyst korrekt og stemmer overens med passet og den enkeltes CPR registrering. Såfremt der er forskel på det i billetten anførte navn og passet, kan det føre til afvisning ved check til flyet. Ved navneændringer i allerede udstede dokumenter må det påregnes at der opkræves et gebyr. Ved alle flyrejser checkes ID i forhold til navn på flybilletter, det anbefales derfor altid at medbringe pas.

12. Caddie Golfrejsers ansvar:
Caddie Golfrejsers erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) eller skade af ikke økonomisk art kan Caddie Golfrejser ikke drages til ansvar. Caddie Golfrejser er ikke ansvarlig for glemte eller bortkomne vouchers, flybilletter eller manglende genbekræftelse af flybillet på hjemrejsen. Caddie Golfrejser forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra en leverandørs side, ekspeditionsfejl eller lignende enten at tilbagebetale det erlagte beløb eller erstatte det ønskede med noget tilsvarende. Skulle sidstnævnte være billigere end det oprindelige, vil prisdifferencen blive tilbagebetalt. 
Caddie Golfrejser tager forbehold for tastefejl på hjemmesiden og fejlinformation fra samarbejdspartner.

13. Luftfartselskabets ansvar:
Ved passagerbefordring udført af dansk lufttrafikselskab er ansvaret for personskade begrænset til den i luftfartsloven til enhver tid foreskrevne ansvarsgrænse. Denne udgør for tiden cirka kr. 900.000 pr passager og cirka kr. 150 pr kg indskrevet rejsegods. Kunden må straks reklamere overfor luftfartsselskabets repræsentant, hvis rejsegods bortkommer eller beskadiges under flytransporten. Reklamationer skal afgives skriftligt og inden 7 dage fra modtagelse af beskadiget rejsegods - ved bortkomst eller forsinkelse dog inden 21 dage.

14. Force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe og lignende):
Kunden frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt han pga. personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe og lignende) bliver forhindret i at udøve, den af ham ifølge rejsebeviset tilkommende brugsret.
Caddie Golfrejser kan, som formidler med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen, såfremt lejeobjektet ikke bliver stillet til disposition som følge af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe og lignende).

15. Mangler og reklamationer:
Mangler og reklamationer håndteres af Caddie Golfrejser A/S på vegne af DBF Travel AG.

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejsebureauet inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt.
Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 4 uger efter rejsens afslutning.
Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger forsendelse m.v. ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. 
Det gælder i øvrigt, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses overfor rejsebureauet. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Rejse-Ankenævnet, hvis afgørelse rejsebureauet er forpligtet til at følge. Alternativt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

16. Udvidet ansvarsforsikring:
Udlejer har tegnet en udvidet ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring A/S. Forsikringen dækker for skade på person eller ting, herunder tab af forsørger, og erstatnings- og godtgørelseskrav jf. lov om pakkerejser § 23. Med hensyn til indkvartering, der sælges alene, anvendes lov om pakkerejser analogt.

17. Kontraktindgåelse:
Caddie Golfrejser A/S  formidlede rejser og lejekontrakten indgås således direkte mellem lejer og udlejer på ovenstående betingelser. Caddie Golfrejser er medlem af den danske rejsegarantifond.

Der tages forbehold for trykfejl. 
Rejsebestemmelser juni 2020